Albert Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein föddes med Solen i det medkännande, gränslösa tecknet Fiskarna. Ha var en man som tog till floden eller sjön i sin jolle när han behövde koppla av. Ute på vattnet var ha i sitt eget element. Einstein var också violinist med en speciell kärlek för kammarmusik. Musik faller också under Neptunus och Fiskarnas tecken. Fiskarnas tecken betraktas som universell. Som sådan är individer inte alltid lika väsentliga som den helhet individerna utgör. Det kanske förklarar det distanserade hos Einstein. Einstein beskrevs som en sympatisk man, men reserverad och med få nära vänner. Han var en man som frigjorde sig från det personliga även genom sitt uppenbara ointresse för mode eller komfort. En framstående psykolog hade åsikten att relativitetsteorin för sin upptäckt krävde en avskild personlighet: ett sinne som inte identifierade sig med fysisk närvaro utan kunde stå tillbaka och göra iakttagelser. Dessa kriterier uppfyllde Einstein.

Ascendenten i Kräftan ter sig motsägelsefull med tanke på ovan skrivna, och med tanke på att han inte var speciellt hängiven vare sig familj eller barn. Ser vi till styraren, Månen i Skyttens tecken kan vi ana den frihetslängtan som lockar bort ifrån hemmets härd. Denna Ascendent kan förklara den beskyddarinstinkt som bidrog till Einsteins avsky för det blodbad krig för med sig. Månens placering, i synnerhet i tecken, illustrerar behovet av att nå ut med sin livssyn, mödosamt utvecklat på egen hand från livets början. Han avsade sig religion endast 17 år gammal. Dock hade han en tro, och orden ”Gud spelar inte tärning” måste ändå ha kommit från en man som tyckte sig förnimma en gudomlig plan. Repliken yttrades i protest mod kvantteorins sannolikhetsbegrepp vari det framläggs att en elektrons position kan, vid varje ögonblick, endast fastställas med en viss sannolikhet. Einstein ansåg detta högst otillfredsställande och fällde då sin berömda replik. Gud handlar med en avsikt som borde gå att beskriva med bestämdhet! Det väsentliga här är Einsteins Måne i Skytten som visar på behovet av att utveckla en livssyn och att försöka förstå meningen med livet. Religionsfrågor kopplar vi till Skyttens tecken. Likaså att utveckla idéer kring moral och etik. Sist ser vi det internationella inslaget i denna Månplacering. Medan Einstein fortfarande var i tonåren flyttade familjen till Italien, i och för sig utan Albert, men han följde snart efter. Hans liv slutade vid Princeton universitetet i USA.

Uppfinningar – att söka nya lösningar till gamla problem – hör till Vattumannens tecken och således planeten Uranus. I Einsteins horoskop finns

Uranus i 3:e huset och beskriver den originella tänkaren och den som inte var rädd för att ha en avvikande åsikt. Uranus bildar också en opposition över teckenlinje till Jupiter i Vattumannens tecken i 9:e huset. Denna 3:e-9:ehusaxel säger det mesta om hur vi fungerar mentalt. Dessa två planeter förstärkte varandra hos Einstein och visar på en person som behövde mycket mental frihet och som ifrågasatte auktoriteter såsom Einstein gjorde. Jupiter i Vattumannens tecken indikerar mental växt genom en förmåga att se saker ur en alldeles speciellt vinkel och naturligtvis frigörelse från religiös dogma. Han var en filosof – en tänkare, inte enbart fysiker.

Einsteins 11:e hus som bär på Vattumannens tema är också starkt accentuerat med tre planeter. Neptunus, Einsteins egen styrare oh styraren för MC finns där, men även Pluto som alltid forskar och fördjupar där den befinner sg i aktiverande kvadratur till Jupiter i Vattumannen och i trigon till Einsteins Mars i Stenbocken. Vi mötte samma ihärdiga Mars hos Vattumannen Edison och även Månen i Skyten.

Mars står inte i 8:e huset men närapå med en konjunktion till 8:e husspetsen. I 8:e huset forskar vi som redan nämnt. Vi söker i det fördolda för att förstå livets gåta. I 8:e huset går vi till botten med saker och ting. Noden finns där i Vattumannens tecken och Mars i ömsesidigt mottagande med Saturnus i Väduren som ingår i den förmodligen viktigaste aspekten i horoskopet: Merkurius konjunktion med Saturnus. Denna konjunktion är koncentration par excellence. Det är att ta tid på sig (Saturnus=tid) när man lär sig tala vilket han gjorde relativt sent; att vara grundlig och förankrad i verkligheten. Einstein tycks ha förenat realitet med det som finns bortom våra sinnens förmåga att förstå! Här ser vi illustrerat Solen i Fiskarna och med denna så viktiga Merkurius-Saturnuskonjunktion. Det finns ett starkt inslag av återhållsamhet i denna konjunktion som styr 7:e huset som vi förknippar ej blott med partnerskap men kontakter överhuvudtaget. Sen är Saturnus styrare för 8:e huset som med sin placering i 10:e huset är viktig för förståelsen av Einsteins framgångar. Einsteins 10:e hus är starkt. Detta garanterar naturligtvis inte framgång. Det var en gång en lärare som rådfrågades av unge Einsteins far angående yrkesval för sonen och då svarade läraren att det spelade ingen roll vad han valde eftersom han inte ansåg att Albert någonsin skulle göra succé av någonting!

Framgångsrik blev han i alla fall, och det redan vid 26 års ålder. 1905 har benämnts Annus Mirabilis (miraklens år). Det var det året Einstein lämnade in

tre avhandlingar till den ansedda Annalen der Physik, en vetenskaplig tidskrift. De tre artiklarna han skrev var så uppseendeväckande i sitt nytänkande att han vann ett erkännande som gjorde det möjligt för honom att så småningom, 1909, kunna lämna den tjänst på patentkontoret han innehaft sedan 1902. Det märkvärdiga var också att dessa artiklar skrevs av en ”vanlig” tjänsteman som vid den tidpunkten inte ens kunde kalla sig Doktor Albert Einstein. Genombrottet kom alltså 1905 när transiterande Uranus bildade kvadratur till Einsteins Merkurius-Saturnuskonjunktion: det blev en brytning med det gamla, traditionella, i fler bemärkelser. Transiterande Saturnus hade vid tidpunkten gjort sitt inträde i Fiskarnas tecken och således Einsteins 10:e hus. Det vi sår skördar vi i 10:e huset.

Einstein, fysiker och filosof, hade fixstjärnan Sirius på Ascendenten vid födelsen. I sin bok Fixed Stars skriver Bernadette Brady att denna stjärna skapar en förmåga att göra det värdsliga heligt. Som vi redan sett var Einstein mannen som kunde åstadkomma detta.

Kommentarer inaktiverade.