Aktuellt på himlavalvet

Se även Aktuella Kvartalshoroskop!



Klocka med zodiak


Saturnus-Pluto konjunktion i Stenbocken
i Januari 2020

Den tid vi lever i!
Saturnus och Pluto möts i Stenbockens tecken – om ett år. Men redan nu, 2018, känner vi av deras gemensamma vibration……

Sist det begavs sig var 25 januari 1518 strax efter att Martin Luther spikade de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det var en handling som gav efterverkningar inom både kyrkan och staten. Saturnus och Pluto har naturligtvis haft dynamiska möten sedan (och innan) dess men inte i just Stenbockens tecken. De två planeterna möts med ungefär 33 års intervaller. Vad kan vi vänta oss?

Vi har sett att dessa två planeter bildade starka kontakter med varandra 629 AD när Mohammed intog Mecca, 1350 när Digerdöden härjade, 1866 när slaveriet avskaffades i USA, 1914 när Första världskriget utbröt, 1945 när Indien blev självständigt, 1965 då Vietnamkriget utbröt och 2001 när Twin Towers ödelades. Listan kan göras än längre men exemplen visar att när Saturnus och Pluto gör gemensam sak står starka förändringar för dagen.

Saturnus står som en påminnelse om den materiella verkligheten vi lever i. Det finns en ordning, lagar, regler och förhållningssätt vi, som samhälle, behöver hålla oss till och auktoriteter som leder och vakar över oss för att se till att vi som kollektiv fortsätter att fungera, rent praktisk. Vi behöver denna struktur annars skulle kaos råda. Pluta står för det transformativa inflytandet. Inget är sig likt när Pluto har varit framme. Det är nedbrytningsprocesser som banar väg för det nya. Maktstrukturer och resurser är mäktiga frågor som kommer upp för granskning, inte minst frågor kring hur vi hanterar kollektiva resurser och till vilka vi ger förtroendet att fatta beslut som inverkar på våra liv.

När Saturnus och Pluto slår sig samman (på samma gradtal och i samma tecken) kan man vänta sig omfattande förändringar i den ovan nämnda strukturen och bland de som leder oss. Redan nu ser vi tecken som tyder på att det samhälle vi lever och verkar i är inne i en stark omvandlingsprocess – och det som påverkar i stort (samhället) påverkar naturligtvis var och en av oss som individer.

Redan i dag befinner sig både Saturnus och Pluto i Stenbockens tecken. Därför märks redan nu deras inflytande. De ”känner av” varandra men i januari 2020 kulminerar de energier de står som representant för. Det stannar dock inte där. Inflytandet från dessa två planeter kommer att finnas kvar under mycket lång tid. Det kommer att finnas en tid vi minns som tiden före och tiden efter Saturnus och Plutos möte i Stenbockens tecken. Ser man till de exempel jag listat blir detta alldeles tydligt.

Vad händer? Den politiska kartan har redan börjat ritas om. Fortsättning följer kan man säga här….processen har bara börjat. Den roll stora, multinationella företag har kommer att få allt större uppmärksamhet. I vilken utsträckning påverkas vi? Var behövs Plutos reningskraft? Kommer stora förändringar att ske inom bankväsendet och/eller inom andra finansiella institutioner? Kanske det. Får vi ytterligare påminnelser från Moder Jord om att hon inte respekteras tillräckligt? Förmodligen.

Saturnus-Pluto kan faktiskt stärka de etablerade krafterna. Tänk etablissemanget + makt = Saturnus och Pluto. Men, samma planeter kan bringa en nedbrytning och densamma. Det är upp till var och en av oss att fokusera på det som är av värde, världsligt och andligt och vilka krafter vi väljer att ge vårt stöd. Den andliga intentionen bakom Saturnus och Pluto i tät förbindelse är att justera vår moraliska kompass så att det pekar i rätt riktning och att kompassen hålls i rätt händer. De strävar mot en högre etik på alla nivåer. I den strävan får vi finna oss i att vägen fram praktiskt och andligt kan vara stundvis obekväm.




Uranus i Oxen 2019-2026

Uranus

Uranus gör nu sitt inträde i Oxens tecken för första gången sedan 1935. Uranus bär på ett tema av social medvetenhet och innovation. Inte sällan har Uranus varit katalysatorn till revolution och vetenskapliga genombrott. Vi förknippar Uranus med modern teknik och inte minst rymdforskning. Vi har förmodligen Uranus att tacka för det enorma nätverk av kontakter som blomstrat via Internet under senare år. Uranuskrafterna står även för det som är alternativt – en brytning med tradition - och därför hamnar alternativ medicin under Uranus paraply.

Hos var och en fokuserar Uranus på individualitet och den frihet som behövs för att manifestera sitt unika jag. Det kan verka paradoxalt, att ett inflytande med sådan fokus på sociala frågor även representerar individualitet men det är frågan om många individer som skapar i olika grupper för att främja sin syn på hur samhället ska se ut.

Planeten själv bryter mönster i solsystemet genom att, som ensam planet, rulla fram, nästan liggande, i sin bana runt solen. Uranus gör saker på ett annorlunda sätt. Åttiofyra år är den tiden det tar för Uranus att fullborda sin färd runt solen. Den 7/3 2019 går Uranus in i Oxens tecken för att stanna till 2026.

Vi vet att det tecken som Uranus befinner sig i kommer att stå inför omvälvande förändringar. Inget blir som tidigare. Till skillnad från Uranus och Vattumannens tecken som den styr, förknippas Oxens tecken med den materiella verkligen, att skapa det som är beständigt, förutsägbart och tryggt. Med den materiella verkligheten menas förstås inte enbart pengar utan också den jord vi lever på och den kropp vi färdas i under vårt jordeliv. Det är inte svårt att föreställa sig att de upproriska Uranusenergierna ibland kommer att möta att kompakt motstånd från de mer konservativa krafterna som har sin hemvist i Oxens tecken.

Vad kan vi då vänta oss? Utan tvekan blir miljöfrågorna än mer påträngande. Radikala (Uranus) förändringar ska till för att säkra vår framtid på planeten. De förändringarna lär Moder Jord välkomna. Matproduktion, jordbruk och skogsindustrin blir områden där vår kollektiva förmågor till innovation kommer att sättas på prov. Praktisk innovation kommer att bli en hög prioritet för vetenskapen.

Som kollektiv kommer vi att se över våra konsumtionsvanor. Second Handvaror har blivit populärare och julens present blev just det som kom från Second Hand. Vi har skapat behov: större bostäder, fler bilar, en mängd prylar, i stort mycket som gör livet bekvämare och behagligare (Oxen). Inget ont i det bortsett från att våra skapta behov nu har vuxit sig så stora att de tär på naturen. Och ekonomin. Kanske vi borde anamma tanken ”less is more”.

Bitcoin är redan ett känt fenomen. Huruvida Bitcoin är ett tecken på radikala förändringar inom den finansiella sektorn återstår att se. Det som är tydligt är att vårt sätt att hantera pengar och hur vi gör våra ekonomiska transaktioner fortsätter att förändras. I Sveriges horoskop från Gustav Vasas kröning 6/6 1523 i Strängnäs (horoskopet utarbetat av Ivan Wilhelm) syns att effekterna av Uranus transit genom Oxens tecken kommer att ha stor genomslagskraft här i Sverige. 1933, strax innan Uranus sist gjorde sitt inträde i Oxen stod Bondepartiet och Socialdemokraterna för ekonomiska förändringar som skulle vara många år. Arbetslöshet och depression gjorde en ny ekonomisk plan nödvändig och det var det de två politiska partierna utarbetade. Planen innebar ett ökat statlig inflytande i samhället med större satsningar i offentlig verksamhet. Detta pågår än i dag men har börjat ifrågasättas inom ett flertal områden.

Sist men långt ifrån sist kommer vi att se ett ökat intresse – och uppskattning, för våra kroppar som är själens kärl. Fler och nya behandlingar som riktar sig mot sinnlig njutning kommer att se dagens ljus. Det ska bli bråda tider för dem som riktar in sig på kroppsbehandlingar, både för rena njutningen och hälsans skull.

Välkommen Uranus. Vi väntar på att du ska åstadkomma stora under i Oxens tecken.




Planeternas rörelser Retrograd-Direkt
under 2019-2021  

   

Merkurius

Merkurius

Merkurius rör sig retrograd tre gånger varje år. Den retrograda rörelsen manar till eftertanke; att inhämta information för att sedan kunna fatta de bästa och mest genomtänkta beslut. Samtidigt kan perioderna bringa gamla frågor i dagen. Du kan ”lägga sista handen vid verket” då.

Retrograd 7/7 2019, 4 grader Lejonet
Direkt 2/8 2019, 23 grader Kräftan
Retrograd 31/10 2019, 27 grader Skorpionen
Direkt 20/11 2019 11 grader Skorpionen
Retrograd 17/2 2020, 12 grader Fiskarna
Direkt 10/3 2020, 28 grader Vattumannen
Retrograd 18/6 2020, 14 grader Kräftan
Direkt 12/7 2020, 5 grader Kräftan
Retrograd 14/10 2020, 11 grader Skorpionen
Direkt 3/11 2020, 25 grader Vågen
Retrograd 2/2 2021, 25 grader Vattumannen
Direkt 21/2 2021, 11 grader Vattumannen
Retrograd 29/5 2021, 24 grader Tvillingarna
Direkt 22/6 2021, 16 grader Tvillingarna
Retrograd 27/9 2021, 25 grader Vågen
Direkt 18/10 2021, 10 grader Vågen

 

Venus

Venus är nu i samma position, i retrograd rörelse, som hon var åtta år sedan. Relationer kan komma under granskning. Vilka relationer söker du dig till och hur väl fungerar de? Du reflekterar mycket över detta och gör viktiga val.

Venus i direkt rörelse hela 2019
Retrograd 13/5 2020, 21 grader Tvillingarna
Direkt 25/6 2020, 5 grader Tvillingarna

 

Mars

Mars direkt hela 2019.
Mars kommer att befinna sig i sitt eget tecken under flera månaders tid (29/6 2020-6/1 2021) och kommer därför att uttrycka sig med tydligare styrka. Avvakta med nya projekt under den retrograda fasen. Våga ta för dig men glöm inte att visa vänlighet och kompromissvilja.

Retrograd 9/9 2020, 28 grader Väduren
Direkt 14/11 2020, 15 grader Väduren

 

Jupiter


Smid planer som bär frukt även efter den retrograda rörelsen upphört. Inre resor är minst lika givande som de yttre. Du granskar vad du tror på och varför. En ny livsfilosofi tar form.

Retrograd 10/4 2019, 24 grader Skytten
Direkt 11/8 2019, 14 grader Skytten
Retrograd 14/5 2020, 27 grader Stenbocken
Direkt 13/9 2020, 17 grader Stenbocken
Retrograd 20/6 2021, 2 grader Fiskarna
Direkt 18/10 2021, 22 grader Vattumannen

        

Saturnus

Vilka mål vill du uppnå? Under den retrograda perioden kan du ”backa bandet” och revidera dina planer. De mål du formulerar speglar nu en djupare insikt om vad du är ämnad för.

Retrograd 29/4 2019, 20 grader Stenbocken
Direkt 18/9 2019, 13 grader Stenbocken
Retrograd 11/5 2020, 1 grad Vattumannen
Direkt 29/9 2020, 25 grader Stenbocken
Retrograd 23/5 2021, 13 grader Vattumannen
Direkt 11/10 2021, 6 grader Vattumannen

                                                                    

Uranus

Nydanande är inte i avtagande! Dina egna bidrag till förnyelse av alla de slag kommer att ge resultat. Nu kan det handla om sådant som legat och väntat på rätta tillfället att manifestera. I sociala sammanhang söker du en djupare mening.

Retrograd 11/8 2019, 6 grader Oxen, året ut
Uranus är retrograd vid 2020 års början. Direkt 11/1 2020, 2 grader Oxen
Retrograd 15/8 2020, 10 grader Oxen
Direkt 14/1 2021, 6 grader Oxen
Retrograd 19/8 2021 14 grader Oxen och resterande 2021

 

Neptunus

Drömmar du länge burit på länge förverkligas. Du förvaltar dina inre rikedomar väl. Var jordad dock! Då får du bäst resultat.

Retrograd 21/6 2019, 18 grader Fiskarna
Direkt 27/11 2019, 15 grader Fiskarna
Retrograd 22/6 2020, 20 grader Fiskarna
Direkt 28/11 2020, 18 grader Fiskarna
Retrograd 25/6 2021, 23 grader Fiskarna
Direkt 2/12 2021, 20 grader Fiskarna

 

Pluto

Förmågan och viljan att påverka kan avta – något som kan visa sig positiv i längden. De starkaste krafterna finns inom dig själv. De kan du använda för att transformera dig själv och världen omkring dig.

Retrograd 24/4 2019, 23 grader Stenbocken
Direkt 3/10 2019, 20 grader Stenbocken
Retrograd 25/4 2020, 24 grader Stenbocken
Direkt 4/10 2020, 22 grader Stenbocken
Retrograd 27/4 2021, 26 grader Stenbocken